Vytvoriť faktúru

Zberné suroviny - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Zberné suroviny
IČO 35701986
DIČ 2020327463
IČ DPH SK2020327463
Dátum vzniku 31 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Zberné suroviny
Kragujevská 3
01001
Žilina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 081 899 €
Zisk -560 404 €
Aktíva 52 319 471 €
Vlastný kapitál 17 697 593 €
Kontaktné informácie
Email zsza@zsza.sk
Phone(s) 0415640508, 0415658211
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,132,157
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,956,195
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,361
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,361
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,954,834
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,053,981
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,588,652
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,310,388
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,813
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,159,422
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 957,438
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 51,809
4. Zvieratá (124) - /195/ 624
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 904,320
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 685
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,650
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,650
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,832,184
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,743,103
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,743,103
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89,081
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 361,150
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,785
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 334,365
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,540
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,229
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 311
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,132,157
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,765,224
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,800,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,800,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,176,840
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 391,780
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 391,780
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,042,992
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,042,992
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -560,404
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,363,116
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 377,787
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,409
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 375,378
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 16,762
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 16,762
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,760,139
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,932,776
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 395,462
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,537,314
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,847,896
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 400,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 61,185
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 68,129
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 139,408
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,310,745
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,139,328
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,242
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,134,086
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 69,100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,817
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,817
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,067,689
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,081,899
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,874,240
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 193,449
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -47
V. Aktivácia (účtová skupina 62) -41,665
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 789,410
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 266,512
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,550,666
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,725,066
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 603,890
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -170,307
D. Služby (účtová skupina 51) 1,134,931
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,873,756
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,295,895
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 469,530
4. Sociálne náklady (527, 528) 108,331
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 179,458
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 725,674
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,049,815
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -324,141
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 362,452
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -8,476
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,222
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -468,767
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,732,397
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,317
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20,312
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20,312
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110,271
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 98,868
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 47,252
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51,616
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,385
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -89,954
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -558,721
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,683
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,683
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -560,404
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016