Vytvoriť faktúru

ArcSlovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ArcSlovakia
IČO 35702028
DIČ 2020324669
IČ DPH SK2020324669
Dátum vzniku 31 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ArcSlovakia
Kutuzovova 13
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 233 €
Zisk -1 223 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,244
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,244
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,244
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,064
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,975
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,975
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 698
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,614
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,223
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,180
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,080
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 233
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 233
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 446
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 380
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -213
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -380
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 52
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -50
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -263
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702028 DIČ: 2020324669 IČ DPH: SK2020324669
 • Sídlo: ArcSlovakia, Kutuzovova 13, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Arch. Adolf Priesol Strmý vŕšok 103 Bratislava 841 06 15.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ArcGeo Information Systems spol. s r.o. 6 975 € (100%) Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Hraško Blumentálska 7 Bratislava 811 07
   Ing. Stanislav Chovanec Hollého 13 Bratislava
   JUDr. Vladimír Šebo Černicová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Chovanec Hollého 13 Bratislava Vznik funkcie: 15.10.1996
   21.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arch. Adolf Priesol Strmý vŕšok 103 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 15.10.1996
   20.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen Vznik funkcie: 15.10.1996
   30.09.2003Nové sidlo:
   Kutuzovova 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen Vznik funkcie: 15.10.1996
   Ing. Stanislav Chovanec Hollého 13 Bratislava Vznik funkcie: 15.10.1996
   29.09.2003Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava
   Ing. Arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   03.04.2000Noví spoločníci:
   ArcGeo Information Systems spol. s r.o. IČO: 31 354 882 Blagoevova 9 Bratislava 851 04
   Ing. Juraj Hraško Blumentálska 7 Bratislava 811 07
   Ing. Stanislav Chovanec Hollého 13 Bratislava
   JUDr. Vladimír Šebo Černicová 13 Bratislava
   02.04.2000Zrušeny spoločníci:
   ArcGeo Information Systems spol. s r.o. IČO: 31 354 882 Nevädzova 5 Bratislava
   Ing. Juraj Hraško Romanovova 33 Bratislava
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava
   JUDr. Želmíra Šebová Palisády 41 Bratislava
   24.02.1998Noví spoločníci:
   ArcGeo Information Systems spol. s r.o. IČO: 31 354 882 Nevädzova 5 Bratislava
   Ing. Juraj Hraško Romanovova 33 Bratislava
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava
   JUDr. Želmíra Šebová Palisády 41 Bratislava
   23.02.1998Zrušeny spoločníci:
   ArcGeo Information Systems spol. s r.o. IČO: 31 354 882 Nevädzova 5 Bratislava
   Ing. Juraj Hraško Romanovova 33 Bratislava
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava
   JUDr. Želmíra Šebová Palisády 41 Bratislava
   31.10.1996Nové obchodné meno:
   ArcSlovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nákup a prenájom software
   poradenské, školiace a konzultačné služby na činnosti, ktoré súvisia s predmetom podnikania
   obchodná činnosť s informáciami, okrem tých, ktoré sú chránené osobitnými právnymi predpismi
   Noví spoločníci:
   ArcGeo Information Systems spol. s r.o. IČO: 31 354 882 Nevädzova 5 Bratislava
   Ing. Juraj Hraško Romanovova 33 Bratislava
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava
   JUDr. Želmíra Šebová Palisády 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava
   Ing. Arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen