Vytvoriť faktúru

PRINTEC SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRINTEC SLOVAKIA
IČO 35702044
DIČ 2020311524
IČ DPH SK2020311524
Dátum vzniku 31 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRINTEC SLOVAKIA
Elektrárenská 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 795 102 €
Zisk -252 270 €
Aktíva 8 767 758 €
Vlastný kapitál 2 599 078 €
Kontaktné informácie
Email sales@printec.sk
Webová stránka http://www.printec.sk;http://www.printecgroup.com
Phone(s) +421257103300
Mobile phone(s) +421948603807, +421948558853, +421948577146, +421948716065, +421948996803, +421948997082, +421948542090, +421948908442, +421948571013
Fax(es) 0257103301
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,324,274
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,875,355
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 565
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 565
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 383,395
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 17,024
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 344,619
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,752
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,491,395
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 3,491,395
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,348,428
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,088,199
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 162,796
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 925,403
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 248,066
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 22,935
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,935
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 225,131
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,809,040
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,879,134
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,529
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,823,605
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 744,813
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 183,665
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,428
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 203,123
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,631
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 192,492
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 100,491
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 100,491
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,324,274
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,988,892
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 104,296
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 104,296
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -1,832
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -1,832
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,138,698
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,138,698
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -252,270
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,011,638
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 734
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 734
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,500,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,001,170
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,822,816
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 339,280
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,483,536
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 72,080
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 44,031
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,393
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 2,349
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45,501
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 184,374
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,062
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 127,312
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,325,360
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 323,744
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 142,610
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 181,134
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,498,756
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,795,102
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,244,079
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,254,677
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 295,929
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,118,286
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,661,435
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 290,764
D. Služby (účtová skupina 51) 15,701,420
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,497,679
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,096,424
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 366,420
4. Sociálne náklady (527, 528) 34,835
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,815
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 96,135
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 96,135
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 742,759
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126,279
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -323,184
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,845,137
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 228,033
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 144,819
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 144,813
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 82,516
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 698
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201,333
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 69,330
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 69,330
O. Kurzové straty (563) 94,701
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 19,964
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,338
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -296,484
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -44,214
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -47,096
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -252,270
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017