Vytvoriť faktúru

Veolia Energia Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Veolia Energia Slovensko
IČO 35702257
DIČ 2020341092
IČ DPH SK7020000097
Dátum vzniku 06 Novembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Veolia Energia Slovensko
Einsteinova 25
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 244 781 €
Zisk -13 505 111 €
Aktíva 106 037 414 €
Vlastný kapitál 14 674 922 €
Kontaktné informácie
Email info@veoliaenergia.sk
Webová stránka http://www.veoliaenergia.sk
Phone(s) +421268207233
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 80,330,347
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 48,154,508
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 153,710
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 136,535
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 17,175
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,970,047
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,713
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 299,781
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 205,733
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,839,725
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 613,095
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 31,030,751
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 15,165,394
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 15,865,357
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,065,389
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,077
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,077
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,437,780
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,005,556
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,250
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,796,306
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 27,332,960
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,086,559
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,705
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 616,532
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,033
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 610,499
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 110,450
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 28
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 102,532
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 7,890
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,330,347
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,622,631
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,058,023
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,058,023
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 443,403
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 443,403
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 26,203
2. Ostatné fondy (427, 42X) 26,203
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,100,113
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,823,650
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,723,537
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,505,111
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,707,716
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 54,576,833
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 53,565,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,265
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,003,568
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 107,826
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 107,826
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,999,144
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,121,252
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,444,938
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,676,314
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 11,038,905
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 247,456
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 184,131
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 68,681
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 338,719
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,023,913
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 159,135
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 864,778
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 48,002,027
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 53,244,781
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 38,034,823
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,967,204
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 224,876
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,017,878
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,346,551
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,293,274
D. Služby (účtová skupina 51) 12,661,305
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,046,676
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,195,369
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,411,481
4. Sociálne náklady (527, 528) 439,826
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 71,895
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,030,222
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,030,222
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 136,892
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 31,619
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,668
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,898,230
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,047,448
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,328,598
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 172,994
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 5,074,459
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 5,074,459
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 81,140
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 80,797
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 343
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,064,797
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 130,964
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 18,527,438
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,158,248
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,158,173
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 75
O. Kurzové straty (563) 141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 248,006
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,736,199
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,837,969
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 667,142
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 857,055
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -189,913
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,505,111
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016