Vytvoriť faktúru

HANCOK Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HANCOK Slovakia
IČO 35702346
DIČ 2020331918
IČ DPH SK2020331918
Dátum vzniku 07 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HANCOK Slovakia
Račianska 109
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 629 009 €
Zisk -7 685 €
Aktíva -11 268 €
Vlastný kapitál -87 962 €
Kontaktné informácie
Email hancok@orangemail.sk
Phone(s) 0244255992, 0244455496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,435
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,435
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,435
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,958
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 61,108
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 452
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,379
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 64,393
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -95,648
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,664
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -98,598
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,685
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 160,041
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 365
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 110,540
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 86,180
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 544
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,515
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,301
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,136
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 629,009
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,775
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 622,233
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 626,838
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,837
C. Služby (účtová skupina 51) 579,904
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,549
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 367
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 367
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 33,631
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 183
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,171
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,267
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,977
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 5,325
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,652
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,976
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,805
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,685
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702346 DIČ: 2020331918 IČ DPH: SK2020331918
 • Sídlo: HANCOK Slovakia, Račianska 109, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava 21.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľudovít Hauliš 6 971 € (100%) Nobelova 24 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.03.2011Nové predmety činnosti:
   zváračské práce
   02.11.2005Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   31.01.2000Noví spoločníci:
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Balažovič Gejzu Dusíka 2823/1 Trnava
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Balažovič Gejzu Dusíka 2823/1 Trnava
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   30.03.1999Nové sidlo:
   Račianska 109 c Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Balažovič Gejzu Dusíka 2823/1 Trnava
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Balažovič Gejzu Dusíka 2823/1 Trnava
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   29.03.1999Zrušené sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.02.1997Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ladislav Fotta Pankúchova 5 Bratislava
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Hauliš Nobelova 24 Bratislava
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Schinský Cintorínska 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Schinský Cintorínska 24 Bratislava
   07.11.1996Nové obchodné meno:
   HANCOK Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj papiera, celulózy a chemických vlákien
   Noví spoločníci:
   Karol Schinský Cintorínska 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Schinský Cintorínska 24 Bratislava