Vytvoriť faktúru

M a H Nitra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno M a H Nitra
IČO 35702451
DIČ 2020341026
IČ DPH SK2020341026
Dátum vzniku 08 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M a H Nitra
Panónska cesta 43
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 693 924 €
Zisk 20 931 €
Aktíva 1 373 088 €
Vlastný kapitál 563 628 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0376516412, 0376516413, 0376516414, 0376516415
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,609,743
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 906,640
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 756,640
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 534,576
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 222,064
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 150,000
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 150,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 703,103
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 502,694
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 146,230
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,068
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 352,396
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 185,383
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 135,161
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,831
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,330
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,579
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,643
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,026
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,486
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,540
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,609,743
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 603,624
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 575,389
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 575,389
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,931
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 985,315
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 94,076
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 316
12. Odložený daňový záväzok (481A) 93,760
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 484,669
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 406,590
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,661
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 392,929
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,183
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,615
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,860
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,421
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,887
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,887
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 402,683
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 20,804
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 15,609
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,195
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,655,664
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,693,924
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,859,007
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 151,867
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,460
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 644,790
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,720
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,649,867
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,710,904
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 79,406
D. Služby (účtová skupina 51) 116,365
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 195,445
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 140,315
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,317
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,813
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,948
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 76,791
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 76,791
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 451,138
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,870
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,057
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 101,739
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,019
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,537
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,537
O. Kurzové straty (563) 41
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,441
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,018
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,039
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,108
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,228
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,931
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016