Vytvoriť faktúru

FINBUILD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINBUILD
IČO 35702516
DIČ 2020249319
IČ DPH SK2020249319
Dátum vzniku 11 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINBUILD
Astrová 3
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 969 838 €
Zisk 11 062 €
Aktíva 1 513 139 €
Vlastný kapitál 944 976 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243428909, +421254435741
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,468,908
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 756,589
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 612,309
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 553,604
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 53,954
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,751
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 144,280
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 144,280
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 709,059
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,300
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,300
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 638,543
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 638,543
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,591
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,591
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,591
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,625
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 45,471
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,154
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,260
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,260
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,468,908
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,105,782
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 93,802
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 93,802
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 967,718
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 987,481
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,763
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,062
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 363,126
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 226,152
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 864
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 195,851
12. Odložený daňový záväzok (481A) 29,437
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 131,526
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 102,793
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,793
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,582
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,134
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,615
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,402
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,864
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,864
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,584
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 954,517
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 969,838
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 895,451
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,066
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 9,441
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,880
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 955,742
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 371,325
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 92,695
D. Služby (účtová skupina 51) 219,094
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 226,001
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 162,531
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,857
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,613
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,631
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,687
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,687
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,309
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,096
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 280,844
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 134
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,556
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,810
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,810
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,746
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,421
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,675
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -387
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,267
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,062
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016