Vytvoriť faktúru

FINBUILD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINBUILD
IČO 35702516
DIČ 2020249319
IČ DPH SK2020249319
Dátum vzniku 11 Novembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo FINBUILD
Astrová 3
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 210 931 €
Zisk 146 554 €
Aktíva 1 513 139 €
Vlastný kapitál 944 976 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243428909, +421254435741
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,558,046
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 753,471
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 609,191
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 533,937
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 69,805
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,449
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 144,280
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 144,280
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 796,236
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,979
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,979
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 638,553
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 638,553
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,904
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,165
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,165
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,739
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 108,800
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 84,909
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,891
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,339
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,339
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,558,046
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,094,719
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 93,801
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 93,801
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 821,164
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 840,927
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,763
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 146,554
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,327
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 351,919
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 655
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 318,557
12. Odložený daňový záväzok (481A) 32,707
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 95,779
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75,895
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,895
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,563
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,338
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,569
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,414
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,451
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,451
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,178
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,201,095
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,210,931
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,062,359
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 9,838
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 136,738
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,996
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,061,758
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 496,514
D. Služby (účtová skupina 51) 276,173
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 214,794
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 150,888
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,918
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,988
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,036
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,056
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,056
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 31,381
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,804
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 149,173
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 299,510
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,699
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 354
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 354
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,345
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,697
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 147,476
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 922
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,958
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 146,554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015