Vytvoriť faktúru

TREND Holding - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TREND Holding
Stav Zrušená
IČO 35702567
DIČ 2020249352
IČ DPH SK2020249352
Dátum vzniku 11 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREND Holding
Tomášikova 23
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 235 680 €
Zisk 20 585 €
Aktíva 629 987 €
Vlastný kapitál 99 833 €
Kontaktné informácie
Email macesic@trend.sk
Phone(s) 0220822222
Fax(es) 0220822223
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,762,582
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,263,419
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 243,970
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,970
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 242,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 76,450
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 76,289
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 161
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,942,999
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,942,999
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 490,414
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 410,695
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 392,074
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 392,074
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,221
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 79,719
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,134
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 76,585
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,749
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,664
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,085
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,762,582
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,454,662
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,774
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,774
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,696
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,696
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 2,166,244
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,882,771
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 283,473
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 252,363
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 252,363
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,585
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 292,886
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 51,951
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 37,550
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 14,401
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 227,026
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 146,705
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,705
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,286
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,049
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,941
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,045
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,909
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,909
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 15,034
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 14,489
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 545
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,235,697
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,235,680
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,234,268
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,019
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,204,240
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,869
D. Služby (účtová skupina 51) 1,740,090
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 391,594
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 284,025
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 99,772
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,797
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,071
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,102
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,102
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,514
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,440
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 464,302
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,855
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,203
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,203
O. Kurzové straty (563) 47
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 605
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,845
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,595
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,010
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,593
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,417
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,585
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
 • IČO:35702567 DIČ: 2020249352 IČ DPH: SK2020249352
 • Sídlo: TREND Holding, Tomášikova 23, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.08.2015Zrušené obchodné meno:
   TREND Holding, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 23 Bratislava 821 01
   04.03.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 23 Bratislava 821 01
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   TREND Holding, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným