Vytvoriť faktúru

SAKU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAKU
IČO 35702591
DIČ 2020324691
IČ DPH SK2020324691
Dátum vzniku 11 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAKU
Smolnická 6
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 132 045 €
Zisk 17 143 €
Aktíva 100 825 €
Vlastný kapitál 70 528 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264781149
Mobile phone(s) 0905380220, 0905694053
Fax(es) 0264781149
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 92,702
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 463
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 463
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 463
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,239
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 88,603
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,976
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,976
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 73,900
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 727
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,636
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,107
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,529
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 92,702
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,671
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,718
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 9,718
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,328
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 52,842
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,842
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,143
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,031
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 376
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 376
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,655
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,710
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,710
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 328
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -217
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 185
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,649
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 129,406
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 132,045
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 129,405
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,640
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,934
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,459
D. Služby (účtová skupina 51) 73,919
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,172
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,593
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,557
4. Sociálne náklady (527, 528) 22
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 880
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 279
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 279
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,225
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,111
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,027
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,677
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,677
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,677
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,434
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,291
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,291
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015