Vytvoriť faktúru

M a H Trenčín - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno M a H Trenčín
IČO 35702656
DIČ 2020906327
IČ DPH SK2020906327
Dátum vzniku 12 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M a H Trenčín
Panónska cesta 43
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 675 602 €
Zisk 35 831 €
Aktíva 1 349 982 €
Vlastný kapitál 71 371 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0326400612, 0326400614, 0326524820, 0326582237, 0326582735, 0326583832, 0326587761, 0268208427, 0268
Fax(es) 0268208450
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,406,164
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 851,623
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 516
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 516
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 851,107
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 171,596
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 521,297
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 158,214
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 554,492
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 434,436
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 118,799
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,128
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 314,509
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71,728
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 55,732
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,732
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,413
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,583
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,328
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,830
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 45,498
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 49
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 49
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,406,164
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 235,677
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 170,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,542
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,542
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,831
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,143,094
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,160
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,712
12. Odložený daňový záväzok (481A) 10,448
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 470,137
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 391,489
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,974
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 381,515
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,241
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,973
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,357
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,435
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,775
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,660
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 546,362
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 27,393
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 27,393
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,627,354
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,675,602
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,751,041
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 175,605
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,452
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 700,707
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,701
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,599,245
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,585,736
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71,010
D. Služby (účtová skupina 51) 108,992
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 229,207
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 164,943
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,517
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,747
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,262
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 75,962
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 75,962
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 491,052
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,232
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,792
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,357
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 158,456
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,640
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 22,901
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 22,901
O. Kurzové straty (563) 11
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,728
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,640
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 44,717
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,886
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,242
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,644
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,831
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017