Vytvoriť faktúru

APROXIMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APROXIMA
IČO 35702800
DIČ 2020356547
IČ DPH SK2020356547
Dátum vzniku 12 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APROXIMA
Zápotočná 5
90901
Skalica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 035 385 €
Zisk -33 038 €
Aktíva 1 934 425 €
Vlastný kapitál 868 511 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0346644053, 0905390324
Mobile phone(s) +421905390324, 0905712342, 0907504507, 0917645021
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,777,966
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,407,091
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,199
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,199
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 541,782
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 205,931
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 335,851
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 855,110
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 855,110
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 367,541
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 235,968
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 28,426
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 207,542
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 378,535
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 365,202
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,202
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,173
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,160
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -246,962
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -246,962
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,334
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,334
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,777,966
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 792,182
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 670,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 670,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 155,220
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 407,960
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -252,740
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,038
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 985,784
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 42,831
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16,668
12. Odložený daňový záväzok (481A) 26,163
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 14,729
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 656,917
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 429,573
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 429,573
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 126,035
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 44,936
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,967
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,166
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,240
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24,385
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,385
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 246,922
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,029,785
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,035,385
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 208,686
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,663,166
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 157,933
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,183
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,002,463
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 160,177
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,502,554
D. Služby (účtová skupina 51) 236,279
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 959,375
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 697,990
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 241,361
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,024
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,464
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 118,924
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 118,924
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 49
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,641
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,922
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,130,775
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,667
XII. Kurzové zisky (663) 53
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 19,614
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,875
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,346
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 8,346
O. Kurzové straty (563) 566
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,963
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,208
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,714
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 61,752
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 35,589
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 26,163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,038
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35702800 DIČ: 2020356547 IČ DPH: SK2020356547
 • Sídlo: APROXIMA, Zápotočná 5, 90901, Skalica
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.12.2001Nové sidlo:
   Zápotočná 5 Skalica 909 01
   Noví spoločníci:
   Radovan Richter Clementisa 8 Skalica
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Radovan Richter Clementisa 8 Skalica
   04.12.2001Zrušené sidlo:
   Šintavská 6 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   15.07.1997Nové obchodné meno:
   APROXIMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šintavská 6 Bratislava 851 05
   14.07.1997Zrušené obchodné meno:
   FINEKO Consulting s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   12.11.1996Nové obchodné meno:
   FINEKO Consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   leasing
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej činnosti
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica