Vytvoriť faktúru

ensentia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ensentia
IČO 35702877
Dátum vzniku 12 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ensentia
Priemyselná 6
82490
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 649 295 €
Zisk 547 273 €
Aktíva 3 260 690 €
Vlastný kapitál 586 690 €
Kontaktné informácie
Email bitstudio@bitstudio.sk
Phone(s) 0249202041, 0232340271, 0258246711
Fax(es) 0258246148
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,655,866
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 878,323
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 21,716
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,196
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 17,520
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 856,607
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 36,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 535,994
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 247,206
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 37,407
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,750,800
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 388,841
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,107
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 387,734
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 193,680
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 160,380
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,380
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 33,300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,356,388
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,131,398
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,131,398
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 3,703
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 221,287
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 811,891
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,711
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 808,180
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 26,743
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,247
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,887
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,609
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,655,866
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,102,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 504,548
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 504,548
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 50,455
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 50,455
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 547,273
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,528,464
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 280,663
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 130,109
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 130,109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 69,636
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,448
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 79,470
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,531
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,531
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,945,205
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,454,455
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,454,455
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,151
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 68,718
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 43,871
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 200,568
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,442
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 221,065
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 52,028
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 169,037
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 80,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 25,126
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 15,386
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 9,740
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,647,278
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,649,295
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,589,903
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,054,130
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,245
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,017
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,902,089
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 15,925,305
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 113,105
D. Služby (účtová skupina 51) 3,184,611
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,476,382
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,103,295
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 349,042
4. Sociálne náklady (527, 528) 24,045
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,034
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 75,257
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 75,257
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 103,047
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,348
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 747,206
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,421,012
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,628
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,466
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,466
XII. Kurzové zisky (663) 1,162
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,803
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,510
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,510
O. Kurzové straty (563) 2,402
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,891
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,175
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 730,031
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 182,758
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 209,520
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -26,762
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 547,273
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016