Vytvoriť faktúru

Seesame - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Seesame
IČO 35702931
DIČ 2020311678
IČ DPH SK2020311678
Dátum vzniku 14 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Seesame
Mlynské nivy 48
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 276 339 €
Zisk 165 676 €
Aktíva 1 009 575 €
Vlastný kapitál 291 372 €
Kontaktné informácie
Email seesame@seesame.com
Phone(s) 0243422978, 0243422979, 0243422981, 0243423150
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 905,484
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,000
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,560
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,560
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,440
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 10,440
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 855,962
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 243
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 243
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 720,645
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 707,920
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 707,920
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,659
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 135,074
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,731
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 129,343
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 25,522
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,971
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,548
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 905,484
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 357,048
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,032
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,032
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,303
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 111,037
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 111,037
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 165,676
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 548,436
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,716
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,716
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 495,908
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 138,661
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,661
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 218,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 66,069
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 36,089
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,112
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 977
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 43,812
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 43,812
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,276,339
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,276,339
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,276,339
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,062,520
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47,747
D. Služby (účtová skupina 51) 1,288,047
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 704,661
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 514,945
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 172,863
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,853
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,420
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,437
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,437
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,121
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,087
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 213,819
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 940,545
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,813
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 622
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 622
XII. Kurzové zisky (663) 1,191
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,310
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8
O. Kurzové straty (563) 482
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 820
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 214,322
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 48,646
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 50,113
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,467
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 165,676
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016