Vytvoriť faktúru

Abbott Laboratories Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Abbott Laboratories Slovakia
IČO 35702958
DIČ 2020311700
IČ DPH SK2020311700
Dátum vzniku 14 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Abbott Laboratories Slovakia
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 137 417 €
Zisk 1 495 842 €
Aktíva 21 800 743 €
Vlastný kapitál 16 253 198 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244454176, 0244454188, 0800140151
Mobile phone(s) 0917227267
Fax(es) 0244454420
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,883,326
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,536
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 47,536
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,492
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,044
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,658,017
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 28,255
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 28,255
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,450,277
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 458,708
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 184,455
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,253
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 17,958,702
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,405
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,462
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 179,485
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,085
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 178,400
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 177,773
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 133,018
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 44,755
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,883,326
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,177,810
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,164
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,164
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,642,999
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 34,057
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 34,057
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,805,748
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,232,191
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -426,443
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,495,842
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 705,516
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,295
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,295
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 5,565
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 5,565
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 537,307
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 354,403
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 327,768
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,635
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,170
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27,041
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 105,208
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 485
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 159,349
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 51,175
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 108,174
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,100,036
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,137,417
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,648,294
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,451,742
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,381
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,008,519
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,725,815
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 130,471
D. Služby (účtová skupina 51) 1,250,666
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 844,792
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 612,979
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 220,839
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,974
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,551
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,773
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,773
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,522
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,929
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 128,898
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 993,084
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,034,340
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 8,414,560
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 152
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 152
XII. Kurzové zisky (663) 33
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,619,595
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,424,867
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 8,414,560
O. Kurzové straty (563) 1,268
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,039
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,609,473
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,738,371
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 242,529
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 250,701
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -8,172
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,495,842
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017