Vytvoriť faktúru

IMM Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMM Bratislava
IČO 35703130
DIČ 2020311689
IČ DPH SK2020311689
Dátum vzniku 18 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMM Bratislava
Osloboditeľov 679
05935
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 448 011 €
Zisk 46 957 €
Aktíva 1 465 870 €
Vlastný kapitál 200 667 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233204834, 0905604206
Mobile phone(s) 0905604206
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,463,912
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,176
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 95,176
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 95,176
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,361,433
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 840
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 840
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 470,850
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 454,694
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454,694
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 16,156
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 782,471
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 777,338
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 777,338
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,133
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 107,272
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 106,319
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 953
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,303
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,303
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,463,912
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,271
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 22,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 22,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,601
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,601
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,513
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,751
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,238
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,957
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,382,418
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 35,603
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 20,138
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 802
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 14,663
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 51,750
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 967,682
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 712,918
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 712,918
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 127,227
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,650
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 43,950
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,937
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,605
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,605
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 299,778
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 223
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,330,636
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,448,011
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 242,752
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,087,884
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105,375
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,334,901
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 226,474
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,311,498
D. Služby (účtová skupina 51) 199,826
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 327,969
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 236,711
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 83,380
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,878
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,611
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 89,217
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 89,217
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,189
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 29,905
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 133,212
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 113,110
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 592,838
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,266
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1,265
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,916
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 24,668
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 24,668
O. Kurzové straty (563) 10,541
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,707
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,650
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,460
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,503
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,613
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -110
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 46,957
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703130 DIČ: 2020311689 IČ DPH: SK2020311689
 • Sídlo: IMM Bratislava, Osloboditeľov 679, 05935, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.06.2009Nové sidlo:
   Osloboditeľov 679 Batizovce 059 35
   Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   vývoj a výskum v oblasti prírodných vied
   vývoj a výskum strojárenských zariadení
   výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Lisoň Veľký Slavkov 74 Veľký Slavkov 059 91 Vznik funkcie: 10.06.2009
   Katarína Smiková Ondrej 59 Hôrka 059 12 Vznik funkcie: 10.06.2009
   26.06.2009Zrušené sidlo:
   Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebné práce - pozemné stavby a mosty
   výškové práce za pomoci horolezeckej techniky
   upratovačské práce, čistiace práce a zametanie
   01.05.2009Noví spoločníci:
   Ing. Mario Hanusek Antická 3 Bratislava 851 10
   Jaroslav Oršula Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mario Hanusek Antická 3 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 18.11.1996
   30.04.2009Zrušeny spoločníci:
   ŠK IAMES Bratislava Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Ing. Mario Hanusek Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mario Hanusek Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   28.08.2003Nové predmety činnosti:
   nátery konštrukcií
   stavebné práce - pozemné stavby a mosty
   upratovačské práce, čistiace práce a zametanie
   Noví spoločníci:
   Ing. Mario Hanusek Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   27.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   pozemné stavby a mosty
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mario Hanusek Havlíčkova 22 Bratislava 811 04
   15.10.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Marian Oršula Veterná 6 Stupava 900 31
   ŠK IAMES Bratislava Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Ing. Mario Hanusek Havlíčkova 22 Bratislava 811 04
   14.10.1998Zrušeny spoločníci:
   ŠK IAMES Bratislava Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Ing. Mario Hanusek Havlíčkova 22 Bratislava 811 04
   Mgr. Marian Oršula Dunajská 66 Bratislava 811 08
   24.11.1997Nové predmety činnosti:
   montážne práce - osadzovanie dverí, okien, stien
   výškové práce za pomoci horolezeckej techniky
   pozemné stavby a mosty
   18.11.1996Nové obchodné meno:
   IMM Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   ŠK IAMES Bratislava Čajakova 21 Bratislava 811 05
   Ing. Mario Hanusek Havlíčkova 22 Bratislava 811 04
   Mgr. Marian Oršula Dunajská 66 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marian Oršula Veterná 6 Stupava 900 31
   Ing. Mario Hanusek Sabinovská 5 Bratislava 821 02