Vytvoriť faktúru

Poľnoservis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnoservis
IČO 35703156
DIČ 2020249935
IČ DPH SK2020249935
Dátum vzniku 18 Novembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Poľnoservis
92041
Trnavská cesta Leopoldov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 845 310 €
Zisk 1 876 447 €
Aktíva 26 903 433 €
Vlastný kapitál 8 892 225 €
Kontaktné informácie
Email polnoservis@polnoservis.sk
Phone(s) 0337352412, 0337352487
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,513,104
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,666,977
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,723
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,723
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,660,254
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 313,759
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,749,677
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,596,818
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,845,175
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,233,924
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,233,871
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 53
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,609,752
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,568,026
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,563,755
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,271
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,869
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,857
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,499
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,454
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 45
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 952
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 952
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,513,104
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,611,010
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,356,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,356,000
A.II. Emisné ážio (412) 11,856
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 564,512
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 564,512
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -4,916
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -4,916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 807,111
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 807,111
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,876,447
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,836,470
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 417,381
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 40,210
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 509
12. Odložený daňový záväzok (481A) 376,662
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,226,326
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,868,892
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,429,936
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 438,956
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,707,602
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 29,155
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,870
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,574,587
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 6,050
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,170
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 48,241
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 48,241
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,144,522
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,065,624
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 977
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,580,014
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 484,633
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 84,845,313
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 84,845,310
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 84,047,084
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,428
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24,452
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 758,346
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,158,136
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78,429,022
D. Služby (účtová skupina 51) 1,229,994
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 581,871
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 421,058
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 141,354
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,459
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32,681
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,840,662
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,840,662
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,906
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,687,174
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,403,496
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 246,223
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 227,655
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 41,220
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 186,435
O. Kurzové straty (563) 373
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 5,852
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,343
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -246,220
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,440,954
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 564,507
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 482,415
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 82,092
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,876,447
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015