Vytvoriť faktúru

HYCOPROJEKT, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYCOPROJEKT, akciová
IČO 35703377
DIČ 2020311722
IČ DPH SK2020311722
Dátum vzniku 20 Novembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HYCOPROJEKT, akciová
Prešovská 55
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 537 252 €
Zisk 160 €
Vlastný kapitál 614 847 €
Kontaktné informácie
Email krcmarik@hycoprojekt.sk
Phone(s) 0243425900
Fax(es) 0243422556
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 726,629
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 490,598
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 490,598
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 466,645
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,953
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 234,861
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,000
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 142,050
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 142,050
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,050
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 89,811
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,313
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 86,498
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,170
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,170
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 726,629
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 620,997
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,356
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,356
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,298
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,298
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,334
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,334
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 573,849
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 573,849
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 105,632
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,284
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,227
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 7,057
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 76,539
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,984
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,984
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 965
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,840
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,780
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,970
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,809
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,809
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 533,052
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 537,252
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 533,052
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,000
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 529,420
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,840
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 193,499
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 299,723
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 230,576
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,634
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,513
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,391
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,163
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,163
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 460
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,344
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,832
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,713
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 73
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 73
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,636
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 10
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,626
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,563
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,269
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,109
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,894
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,215
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703377 DIČ: 2020311722 IČ DPH: SK2020311722
 • Sídlo: HYCOPROJEKT, akciová, Prešovská 55, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Krčmárik predseda Imelová 6 Bratislava 821 07 01.09.2006
  Ing. Ernest Sirota podpredseda Anenská 4 Bratislava 811 07 01.01.2011
  Ing. Rastislav Krčmárik podpredseda Imelová 6 Bratislava 821 07 01.01.2011
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.10.2012Nové sidlo:
   Prešovská 55 Bratislava 821 02
   12.10.2012Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   01.05.2012Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   05.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Sirota - podpredseda predstavenstva Anenská 4 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.01.2011
   Ing. Rastislav Krčmárik - podpredseda predstavenstva Imelová 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.01.2011
   04.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mikloš - podpredseda predstavenstva Narcisova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Vorlíček - podpredseda predstavenstva Tajovského 1 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.2004
   01.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krčmárik - predseda predstavenstva Imelová 6 Bratislava 821 07
   31.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krčmárik - predseda predstavenstva Bieloruská 54 Bratislava 821 06
   14.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vorlíček - podpredseda predstavenstva Tajovského 1 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.2004
   13.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Josef Vorlíček - podpredseda predstavenstva Tajovského 1 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.2004
   23.04.2005Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Josef Vorlíček - podpredseda predstavenstva Tajovského 1 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.2004
   22.04.2005Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 815 43
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Breznický - podpredseda predstavenstva Chocholná - Velčice Trenčín 913 04 Vznik funkcie: 18.03.2002
   22.11.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu vrtné práce
   prípravné práce pre stavbu
   sprostredkovateská činnosť, obstarávateľská, a dodávateľské činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájom nehnuteľností
   poskytovanie informácií v oblasti reprografie, výpočtovej techniky a programovania
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru
   geodetické a kartografické práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Breznický - podpredseda predstavenstva Chocholná - Velčice Trenčín 913 04 Vznik funkcie: 18.03.2002
   Ing. Jozef Krčmárik - predseda predstavenstva Bieloruská 54 Bratislava 821 06
   Ing. Marián Mikloš - podpredseda predstavenstva Narcisova 20 Bratislava
   21.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kelečenyi - predseda predstavenstva Švantnerová 13 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 18.03.2002
   Ing. Jozef Krčmárik - podpredseda predstavenstva Bieloruská 54 Bratislava 821 06
   Ing. Marián Mikloš Narcisova 20 Bratislava
   15.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mikloš Narcisova 20 Bratislava
   14.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Križanský - podpredseda predstavenstva Žitavská 14 Bratislava 821 07
   08.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kelečenyi - predseda predstavenstva Švantnerová 13 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 18.03.2002
   Ing. Jozef Križanský - podpredseda predstavenstva Žitavská 14 Bratislava 821 07
   07.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kelecsényi - podpredseda predstavenstva Švantnerova 13 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Králik - predseda predstavenstva Vyšehradská 1 Bratislava 851 06
   20.11.1996Nové obchodné meno:
   HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 815 43
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   poradenská a konzultačná činnosť v odbore vodohospodárskych, hydrotechnických, hydroenergetických, ekologických, dopravných, pozemných a priemyselných stavieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Július Kelecsényi - podpredseda predstavenstva Švantnerova 13 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Králik - predseda predstavenstva Vyšehradská 1 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Krčmárik - podpredseda predstavenstva Bieloruská 54 Bratislava 821 06