Vytvoriť faktúru

REI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REI
IČO 35703423
DIČ 2020341136
IČ DPH SK2020341136
Dátum vzniku 21 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REI
Klincová 20
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 537 €
Zisk -53 252 €
Aktíva 453 465 €
Vlastný kapitál 438 886 €
Kontaktné informácie
Email rei@rei.sk
Webová stránka http://rei.sk
Fax(es) 0255567182
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,047
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,047
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,047
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 398,486
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 36
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 837
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 397,613
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 399,533
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 385,634
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 79,674
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 342,615
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -53,252
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,899
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,899
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,320
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,209
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,935
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,435
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 25,537
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 23,289
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 38
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,210
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 77,413
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,533
C. Služby (účtová skupina 51) 19,029
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 51,184
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 290
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 483
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,894
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -51,876
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -273
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 42
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 42
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 450
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 450
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -408
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -52,284
P. Daň z príjmov (591, 595) 968
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -53,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703423 DIČ: 2020341136 IČ DPH: SK2020341136
 • Sídlo: REI, Klincová 20, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondrej Strnád, CSc K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01 26.02.1998
  Ing. Ľubica Strnádová K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01 29.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubica Strnádová 8 298 € (50%) K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01
  Ing. Ondrej Strnád, CSc. 8 298 € (50%) Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Strnád Trieda Hradca Králové 26 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Miriam Füzyová K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01
   Martina Bešková Hanulova 3 Bratislava 841 01
   02.06.2011Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   12.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Strnádová K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01
   Ing. Ondrej Strnád Trieda Hradca Králové 26 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Miriam Füzyová K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01
   Martina Bešková Hanulova 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Strnád , CSc K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.02.1998
   Ing. Ľubica Strnádová K Horárskej Studni 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.03.1999
   11.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Martina Bešková Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Miriam Füzyová Račianska 81 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád Sekulská 5 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Strnád , CSc Hanulova 3 Bratislava Vznik funkcie: 26.02.1998
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.1999
   03.07.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   čistiace a upratovacie práce
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   02.07.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom a predaj osobných automobilov v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti marketingu
   projektovanie automatizovaných systémov riadenia a tým súvisiaca tvorba programov (s výnimkou činností podľa autorského zákona)
   predaj a prenájom základného a aplikačného programového vybavenia - na základe zmluvy s autorom
   01.04.2006Nové predmety činnosti:
   konzultačno-poradenská činnosť v oblasti riadenia podnikov
   konzultačno-poradenská činnosť v oblasti budovania informačných systémov
   prenájom kancelárskej, organizačnej a výpočtovej techniky
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   finančný a operatívny lízing
   poradenské služby v oblasti bezpečnosti informačných technológií
   obstarávateľské služby spojené so správou a údžbou nehnuteľností
   prenájom a predaj osobných automobilov v rozsahu voľnej živnosti
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti marketingu
   projektovanie automatizovaných systémov riadenia a tým súvisiaca tvorba programov (s výnimkou činností podľa autorského zákona)
   predaj a prenájom základného a aplikačného programového vybavenia - na základe zmluvy s autorom
   04.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Strnád , CSc Hanulova 3 Bratislava Vznik funkcie: 26.02.1998
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.1999
   03.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Strnád , CSc Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava
   30.08.2001Nové predmety činnosti:
   organizovanie a vykonávanie školení
   organizovanie prednášok, seminárov a konferencií
   29.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Geleneky Pádivého 690/28 Trenčín
   22.06.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Martina Bešková Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Miriam Füzyová Račianska 81 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád Sekulská 5 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Strnádová Račianska 81 Bratislava
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   STEI, s.r.o., IČO: 34 126 082 Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   31.03.1998Nové sidlo:
   Klincová 20 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   STEI, s.r.o., IČO: 34 126 082 Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Strnád , CSc Hanulova 3 Bratislava
   30.03.1998Zrušené sidlo:
   Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   STEI, s.r.o., IČO: 34 126 082 Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1996Nové obchodné meno:
   REI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   STEI, s.r.o., IČO: 34 126 082 Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Geleneky Pádivého 690/28 Trenčín