Vytvoriť faktúru

ALEF Distribution SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALEF Distribution SK
IČO 35703466
DIČ 2020341158
IČ DPH SK2020341158
Dátum vzniku 21 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALEF Distribution SK
Galvaniho 17/C
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 437 762 €
Zisk 918 724 €
Aktíva 9 665 169 €
Vlastný kapitál 968 652 €
Kontaktné informácie
Email sk-sales@alefnula.com
Webová stránka http://www.alefnula.sk
Phone(s) +421249203888, +421244456349
Mobile phone(s) +421903451210
Fax(es) 0249203899
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,376,891
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 87,567
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 87,567
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,410
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 38,157
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,114,508
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,120,021
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,283
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,114,738
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 175,321
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 175,321
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,428,806
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,933,530
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,721,978
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,211,552
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 72,763
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 422,513
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,390,360
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,362
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,375,998
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 174,816
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,956
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 171,860
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,376,891
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,978,488
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,818
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,818
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 79,646
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 79,646
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 969,300
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 969,300
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 918,724
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,271,965
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,229
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,229
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,812,936
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,035,942
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,599,295
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,436,647
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 65,561
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 44,315
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 523,106
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 2,980
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 141,032
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 903,027
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 903,027
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 535,773
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 126,438
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 16,835
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 109,603
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 41,432,741
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 41,437,762
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 35,089,458
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,343,283
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,728
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 293
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,192,987
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 30,722,058
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 97,439
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 2,478
D. Služby (účtová skupina 51) 7,002,380
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,280,978
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,811,504
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 437,381
4. Sociálne náklady (527, 528) 32,093
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 406
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,945
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,945
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,575
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,881
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,847
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,244,775
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,608,386
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,592,422
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 370
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 205
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 205
XII. Kurzové zisky (663) 1,861,163
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 730,684
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,629,078
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 13,783
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 36,403
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 36,403
O. Kurzové straty (563) 2,557,078
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 15,968
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,846
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,656
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,208,119
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 289,395
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 322,456
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -33,061
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 918,724
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016