Vytvoriť faktúru

VALÉR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VALÉR
IČO 35703474
DIČ 2020356624
IČ DPH SK2020356624
Dátum vzniku 21 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VALÉR
Údernícka 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 254 014 €
Zisk -30 995 €
Aktíva 326 681 €
Vlastný kapitál -1 132 €
Kontaktné informácie
Email valeron@valeron.sk
Webová stránka http://www.valeron.sk
Phone(s) +421263532333, +421263536593, +421263536592, +421263814526, +421263836855, +421263532332
Mobile phone(s) +421903613613, +421902900126, +421902900120, +421902900121, +421902900122, +421902900124, +421902900125, +421902900127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 295,669
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 295,381
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 261,999
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 93,897
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,897
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,263
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 162,839
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,382
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,382
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 288
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 288
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 295,669
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,126
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,701
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,701
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 15,000
2. Ostatné fondy (427, 42X) 15,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,429
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,437
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,866
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,995
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 312,795
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,187
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,187
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 84,970
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 192,103
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 179,730
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 179,730
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,704
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,847
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,951
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,871
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,753
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,753
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,782
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 253,495
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 254,014
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 891
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 252,604
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 519
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,536
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 867
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,820
D. Služby (účtová skupina 51) 202,384
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 67,187
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,962
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,964
4. Sociálne náklady (527, 528) 261
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 312
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,534
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,534
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,432
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,522
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,424
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,060
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,914
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,914
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 146
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,573
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,149
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,149
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 424
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -30,035
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,995
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015