Vytvoriť faktúru

AGRIPENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGRIPENT
IČO 35703512
DIČ 2020250496
IČ DPH SK2020250496
Dátum vzniku 21 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGRIPENT
Líščie nivy 12
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 709 398 €
Zisk 87 313 €
Aktíva 4 578 526 €
Vlastný kapitál 1 139 977 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905880706, 0315902821
Fax(es) 0315902822
Dátum aktualizácie údajov: 11.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,087,512
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,643,048
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,504,639
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 730,829
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,255,745
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 229,292
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 280,128
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 8,645
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 138,409
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 136,095
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 2,314
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,431,713
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 535,642
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 127,945
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 185,858
3. Výrobky (123) - /194/ 201,405
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,434
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 819,797
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 230,474
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230,474
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 203
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 567,244
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,876
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,274
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50,699
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,575
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,751
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,397
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,354
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,087,512
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,648,164
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 101,739
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,451,808
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,451,808
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,313
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,349,325
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 65,039
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,397
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 61,642
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 973,514
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 543,336
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 543,336
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 151,382
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,400
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,952
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,012
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 239,432
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,494
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,494
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 426,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 861,278
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,090,023
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,000,351
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 89,672
Dátum aktualizácie údajov: 11.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,087,583
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,709,398
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 137,501
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,702,899
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 247,183
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 101,619
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 877,241
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 642,955
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,576,584
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 137,191
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,111,107
D. Služby (účtová skupina 51) 538,930
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 484,912
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 351,544
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 119,853
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,515
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 89,706
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 334,100
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 334,100
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 834,414
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,224
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 132,814
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 401,974
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,202
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,217
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,217
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,985
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,189
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 113,625
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,312
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,313
Dátum aktualizácie údajov: 11.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.03.2016