Vytvoriť faktúru

FINASIST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINASIST
IČO 35703661
DIČ 2020882996
IČ DPH SK2020882996
Dátum vzniku 26 Novembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo FINASIST
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 164 221 €
Zisk -903 041 €
Aktíva 41 186 747 €
Vlastný kapitál 10 817 304 €
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,515,761
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,821,932
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,821,932
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,764,647
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 57,285
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,693,396
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,750,929
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,664,870
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 86,059
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,847,841
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 48,998
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,998
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 64,342
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,734,501
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 94,626
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 241
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 94,385
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 433
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 302
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 131
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,515,761
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,889,461
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,937,368
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,388
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -29,127,848
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -29,127,848
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,805,733
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,766,652
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -960,919
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -903,041
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,405,222
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,929,881
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,929,881
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,271,451
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 33,128
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 26,193,180
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,042,263
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,890
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,890
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 200,000
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,177,793
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,164,221
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,164,221
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,735,074
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 75
D. Služby (účtová skupina 51) 21,246
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 166
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 166
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 389,718
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,323,803
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -570,853
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -21,321
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,013,573
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 50,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 963,573
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 963,573
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,428,974
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 36,093
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,384,841
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,384,841
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,040
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -415,401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -986,254
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -83,213
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -86,096
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -903,041
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015