Vytvoriť faktúru

ČERVA Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ČERVA Slovensko
IČO 35703741
DIČ 2020341147
IČ DPH SK2020341147
Dátum vzniku 27 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČERVA Slovensko
Rybničná 40/a
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 026 971 €
Zisk 216 566 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.cerva.com/
Mobile phone(s) +421911179055
Fax(es) 0220674751, 0556853501
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,943,450
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,543
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,543
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,543
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,896,008
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,810,771
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 446
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,810,325
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,305,090
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,290,024
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,290,024
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,066
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 780,147
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41,858
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 738,289
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,899
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,122
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 777
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,943,450
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,471,360
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 27,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 27,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,745
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,745
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,221,049
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,221,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 216,566
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,411,228
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,197
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,197
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 20,093
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 20,093
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 568,118
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88,911
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,911
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 53,151
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,898
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 391,676
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 482
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 320,820
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,647
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 280,173
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,500,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 60,862
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 60,862
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,830,944
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,026,971
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,830,944
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 172,736
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,458
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,573,935
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,921,774
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 309,918
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 147,378
D. Služby (účtová skupina 51) 948,524
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,149,673
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 808,269
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 268,943
4. Sociálne náklady (527, 528) 72,461
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,064
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,260
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,260
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -16,763
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78,107
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 453,036
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,676,086
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,537
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 550
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 550
XII. Kurzové zisky (663) 987
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,030
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 31,467
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 31,467
O. Kurzové straty (563) 17,856
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,707
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -54,493
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 398,543
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 181,977
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 181,977
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 216,566
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015