Vytvoriť faktúru

PROTETIKA TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROTETIKA TRADE
IČO 35703768
DIČ 2020341202
IČ DPH SK2020341202
Dátum vzniku 01 Januára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PROTETIKA TRADE
Bojnická 10
82365
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 009 140 €
Zisk 10 350 €
Aktíva 3 579 941 €
Vlastný kapitál 469 038 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244462274
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,617,315
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,131,696
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,801,301
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 989,043
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,791,477
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,323
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 16,458
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 330,395
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 330,395
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 485,346
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 331,040
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 198,811
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 198,811
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 125,000
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,082
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 147
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 154,306
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,009
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 152,297
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 273
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 273
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,617,315
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 587,427
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 29,843
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,843
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 384
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 384
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 221,982
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 221,982
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 291,668
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 291,668
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,350
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,029,888
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,900,173
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 5,605
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 5,605
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,893,773
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 795
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 120,765
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,079
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,079
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,167
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,610
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,694
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,215
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,950
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,950
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,006,083
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,009,140
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,006,083
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,057
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 949,517
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 178,541
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 353,281
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 159,367
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 111,864
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 2,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,237
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,266
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 116,361
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 123,415
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 123,415
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,486
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,066
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,623
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 474,261
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,389
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,389
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,389
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,614
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 3,751
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 44,494
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 44,494
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 369
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45,225
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,398
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,048
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,048
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703768 DIČ: 2020341202 IČ DPH: SK2020341202
 • Sídlo: PROTETIKA TRADE, Bojnická 10, 82365, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Daniel Poturnay predseda Wilsonova 1 Bratislava 811 07 13.07.2010
  Martin Vinarčík člen Zelená 874/17 Ivanka pri Dunaji 900 28 13.07.2010
  Vladimír Hrabinský člen Námestie hraničiarov 2 Bratislava 851 03 13.07.2010
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Daniel Poturnay - predseda Wilsonova 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.07.2010
   Martin Vinarčík - člen Zelená 874/17 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.07.2010
   Vladimír Hrabinský - člen Námestie hraničiarov 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 13.07.2010
   21.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Filipová - člen Banšelova 41 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.05.2008
   Ing. Ivica Matelová - podpredseda Slatinská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 16.01.2008
   Ing. Ľubomír Pištek - predseda Papraďová 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.01.2008
   13.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Filipová - člen Banšelova 41 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.05.2008
   12.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Wenzlová Hlaváčikova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.10.2003
   31.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivica Matelová - podpredseda Slatinská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 16.01.2008
   Ing. Ľubomír Pištek - predseda Papraďová 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.01.2008
   30.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Zdeňek Nouzovský - podpredseda Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Ing. Mikuláš Válent - predseda Drotárska cesta 6167/96 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.1997
   13.04.2005Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Zdeňek Nouzovský - podpredseda Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.04.2005
   12.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Papraďová 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.1997
   17.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Papraďová 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.1997
   Ing. Mikuláš Válent - predseda Drotárska cesta 6167/96 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.1997
   16.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Válent Mikuláš - predseda Osuského 26 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.01.1997
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1997
   12.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Wenzlová Hlaváčikova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.10.2003
   11.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Jozefa Bachletová Blagoevova 2 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.11.1999 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   10.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Válent Mikuláš - predseda Osuského 26 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.01.1997
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1997
   09.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Válent Mikuláš - predseda Osuského 26 Bratislava 851 03
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01
   18.09.2000Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 823 65
   Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01
   17.09.2000Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 830 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pištek Ľubomír - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01
   19.05.2000Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Jozefa Bachletová Blagoevova 2 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.11.1999 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   18.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Jozefína Bachletová Blagoevova 2 Bratislava 851 04
   20.03.2000Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Jozefína Bachletová Blagoevova 2 Bratislava 851 04
   Ing. Pištek Ľubomír - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01
   Ing. Válent Mikuláš - predseda Osuského 26 Bratislava 851 03
   19.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pištek Ľubomír Trnavská 35 Pezinok 902 01
   MUDr. Šolty Marián - predseda Landauova 20 Bratislava 841 01
   Ing. Válent Mikuláš - podpredseda Osuského 26 Bratislava 851 03
   27.11.1996Nové obchodné meno:
   PROTETIKA TRADE, a.s.
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 830 00
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výkonu služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   faktoring a forfaiting /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/
   prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pištek Ľubomír Trnavská 35 Pezinok 902 01
   MUDr. Šolty Marián - predseda Landauova 20 Bratislava 841 01
   Ing. Válent Mikuláš - podpredseda Osuského 26 Bratislava 851 03