Vytvoriť faktúru

PROTETIKA TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROTETIKA TRADE
IČO 35703768
DIČ 2020341202
IČ DPH SK2020341202
Dátum vzniku 01 Januára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PROTETIKA TRADE
Bojnická 10
82365
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 084 991 €
Zisk 6 122 €
Aktíva 3 579 941 €
Vlastný kapitál 469 038 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244462274
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,890,477
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,050,215
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,723,228
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 987,513
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,685,446
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,375
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 48,894
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 326,987
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 326,987
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 811,794
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 745,176
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 715,625
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 715,625
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 25,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,458
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 93
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 66,618
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,087
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 65,531
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28,468
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 737
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 27,731
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,890,477
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 601,492
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 29,844
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,844
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 384
2. Ostatné fondy (427, 42X) 384
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 229,924
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 229,924
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 302,018
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 302,018
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,122
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,288,852
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,895,098
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,893,773
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,325
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 387,002
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 352,438
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 352,438
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,271
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,826
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,467
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,752
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,752
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 133
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 133
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,005,633
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,084,991
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,005,633
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,690
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,668
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 969,925
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 195,585
D. Služby (účtová skupina 51) 268,942
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 218,461
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 156,733
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 53,654
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,074
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 132,202
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 112,122
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 112,122
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,377
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 20,986
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,250
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 115,066
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 541,106
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,791
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,791
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,791
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95,710
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 11,401
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 83,919
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 83,919
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 383
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -90,919
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,147
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,025
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,025
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,122
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016