Vytvoriť faktúru

RF Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RF Group
IČO 35703806
DIČ 2020994712
IČ DPH SK2020994712
Dátum vzniku 25 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RF Group
Zámočnícka 8
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 119 873 €
Zisk -152 794 €
Aktíva 3 757 487 €
Vlastný kapitál 379 589 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.romanfecikgallery.sk
Phone(s) +421254414346
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,747,925
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,528,667
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,528,667
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 765,377
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,530,819
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 63,889
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 168,582
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 219,130
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 66,529
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,429
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,429
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 152,601
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,550
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 142,051
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 128
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 128
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,747,925
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 226,795
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -120,743
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 97,566
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -218,309
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,794
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,520,330
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,520,330
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,287
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,287
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,500,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,099
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 733
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,184
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 27
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 800
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 800
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 99,542
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 119,873
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 99,542
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 331
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 287,151
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,766
D. Služby (účtová skupina 51) 46,074
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,812
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,540
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,272
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,584
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 189,580
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 189,580
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,335
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -167,278
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,702
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,797
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15,797
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15,797
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 353
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -151,834
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,794
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016