Vytvoriť faktúru

YOMAGA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno YOMAGA
IČO 35703814
DIČ 2020341169
IČ DPH SK2020341169
Dátum vzniku 25 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YOMAGA
Karpatské nám. 11
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 270 623 €
Zisk -51 814 €
Aktíva 132 553 €
Vlastný kapitál 20 009 €
Kontaktné informácie
Email yomaga@nextra.sk
Phone(s) 0263812035, 0263812036
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 109,108
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,783
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,783
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,783
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,017
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,878
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54,772
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,772
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 106
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,139
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,333
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,806
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,308
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,308
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 109,108
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,804
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,043
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,777
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,734
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,814
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 140,912
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 883
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 883
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 140,029
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,067
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,067
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 133,884
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,695
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 919
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,464
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 270,623
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 270,623
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 94,139
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 176,484
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 315,798
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 91,592
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 103,635
D. Služby (účtová skupina 51) 45,692
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,338
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,461
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,877
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,952
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,191
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,191
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 398
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -45,175
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,704
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,160
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,160
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,159
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,334
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -51,814
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015