Vytvoriť faktúru

Jahn Development & Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Jahn Development & Consulting
IČO 35703989
DIČ 2020311832
IČ DPH SK2020311832
Dátum vzniku 29 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Jahn Development & Consulting
Leškova 9/A
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 499 256 €
Zisk 82 305 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911858084
Fax(es) 0240200019
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 538,821
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,196
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 557
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 557
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,639
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 529,256
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 526,135
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 435,311
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 435,311
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 87,500
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,176
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 148
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,121
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,208
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,913
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,369
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,369
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 538,821
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -243,231
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -336,491
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 107,315
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -443,806
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,305
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 782,052
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,621
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,621
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 709,996
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 390,177
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 390,177
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 92,030
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 220,987
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,339
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,151
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,312
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,711
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,711
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 61,724
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 499,256
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 496,829
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 160
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,267
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 403,066
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,677
D. Služby (účtová skupina 51) 323,630
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 69,866
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,541
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,252
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,073
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 625
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 113
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 113
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,155
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,190
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 168,522
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,925
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,892
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,892
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,033
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,925
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 83,265
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,305
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015