Vytvoriť faktúru

KLIENT SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KLIENT SERVIS
IČO 35704004
DIČ 2020341213
IČ DPH SK2020341213
Dátum vzniku 29 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLIENT SERVIS
Na lánoch 4
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 115 818 €
Zisk -847 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://klientservis.sk/
Phone(s) +421243641591
Mobile phone(s) +421911419949
Fax(es) 0243641591
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 69,834
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,788
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,788
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,740
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,048
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,114
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,774
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,704
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,574
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,259
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,259
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,315
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,766
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 757
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,009
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 932
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 932
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,834
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,554
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,098
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,098
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -847
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,280
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 73
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 10,936
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,772
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,924
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,924
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 436
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 245
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 692
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,375
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,499
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 114,881
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 115,818
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,525
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 85,356
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 937
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,093
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,478
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,744
D. Služby (účtová skupina 51) 57,346
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,610
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,189
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,882
4. Sociálne náklady (527, 528) 539
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 538
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,317
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,317
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -284
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 344
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,725
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,313
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,359
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,053
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,053
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,306
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,356
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -631
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 216
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 216
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -847
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015