Vytvoriť faktúru

FUSION, Advanced Reserch Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FUSION, Advanced Reserch Group
IČO 35704128
DIČ 2020356591
IČ DPH SK2020356591
Dátum vzniku 03 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FUSION, Advanced Reserch Group
Vyšehradská 3713/6
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 170 €
Zisk 4 105 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265456621, 0903723008
Mobile phone(s) 0903723008
Fax(es) 0265456621
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,320
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,150
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,150
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,150
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,170
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,826
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,826
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,826
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,352
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,352
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,992
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 435
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,557
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,320
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -71,359
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 60,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 60,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 36,060
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 17,063
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 17,063
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -188,587
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -188,587
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,105
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,679
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,807
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 7,010
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 7,010
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 797
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 87,872
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42,624
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,624
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,740
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,572
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 426
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,510
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 67,171
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 67,170
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 67,170
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,513
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,042
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,357
D. Služby (účtová skupina 51) 16,758
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,563
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,240
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,213
4. Sociálne náklady (527, 528) 110
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 480
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,313
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,313
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,657
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,013
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,552
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,552
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,552
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,105
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,105
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016