Vytvoriť faktúru

BEL - MIDITECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEL - MIDITECH
IČO 35704241
DIČ 2020311876
IČ DPH SK2020311876
Dátum vzniku 28 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEL - MIDITECH
90050
Kráľová pri Senci
Finančné informácie
Tržby a výnosy 775 293 €
Zisk 467 047 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903046490
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 803,470
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,774
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,614
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,614
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,160
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,160
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 782,306
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,573
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,200
3. Výrobky (123) - /194/ 373
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 713,263
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 712,944
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 712,944
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 319
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,470
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,250
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51,220
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 390
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 390
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 803,470
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 792,598
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 318,248
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 467,047
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,872
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,868
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,209
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,209
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,358
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,407
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,950
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -56
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 775,352
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 775,293
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,082
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 772,270
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -59
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 176,014
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71,003
D. Služby (účtová skupina 51) 44,528
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 48,799
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,692
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,144
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,963
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 708
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,017
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,017
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 959
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 599,279
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 659,762
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 243
O. Kurzové straty (563) 50
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 193
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -218
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 599,061
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 132,014
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 132,014
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 467,047
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016