Vytvoriť faktúru

Raben Logistics Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Raben Logistics Slovakia
IČO 35704390
DIČ 2020311898
IČ DPH SK2020311898
Dátum vzniku 04 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Raben Logistics Slovakia
Diaľničná cesta 28
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 138 942 €
Zisk -243 330 €
Kontaktné informácie
Email sales.sk@raben-group.com
Phone(s) 0556740092, 0249110609, 0249110622
Fax(es) 0249110623
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,186,892
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,104,941
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,072
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,072
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,098,869
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 639,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,029
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 450,064
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,776
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,043,894
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 53,698
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,698
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 87,200
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 87,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,692,292
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,601,952
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 171,266
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,430,686
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,977
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,363
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 210,704
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,120
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 196,584
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 38,057
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,810
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 24,247
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,186,892
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 880,535
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,096,365
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,096,365
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -243,330
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,187,435
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 173,306
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,278
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 166,028
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,709,608
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,166,640
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 580,789
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,585,851
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 124,454
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 78,945
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 98,003
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 91,566
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 304,521
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,729
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 238,792
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 118,922
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 61,644
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 57,278
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,999,888
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,138,942
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,999,888
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 55,235
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,819
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,359,201
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 533,376
D. Služby (účtová skupina 51) 11,527,579
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,849,788
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,067,805
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 692,743
4. Sociálne náklady (527, 528) 89,240
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,654
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 201,526
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 201,526
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 17,876
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 39,712
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168,690
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -220,259
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,938,933
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,472
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,207
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 6,092
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,115
O. Kurzové straty (563) 451
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,814
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,451
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -258,710
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -15,380
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 28,294
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -43,674
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -243,330
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016