Vytvoriť faktúru

STROJSTALEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STROJSTALEX
IČO 35704420
DIČ 2020249187
IČ DPH SK2020249187
Dátum vzniku 27 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STROJSTALEX
Karpatské nám. 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 473 211 €
Zisk 48 671 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905245825, 0244872806
Mobile phone(s) +421911245825
Fax(es) 0244872806
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 78,734
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,571
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,571
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,992
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 587
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 14,992
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,563
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 891
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 891
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,114
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,114
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,478
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,080
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,141
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,939
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 600
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 600
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 78,734
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,637
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,337
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 48,917
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -56,254
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,671
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,097
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,097
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,240
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,240
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,318
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,539
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 473,210
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 473,211
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 466,954
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,257
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 410,665
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 160,442
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,173
D. Služby (účtová skupina 51) 240,903
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 872
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,275
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,275
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 62,546
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,693
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 891
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 890
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -868
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 61,678
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,007
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,007
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,671
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015