Vytvoriť faktúru

MACRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MACRO
IČO 35704837
DIČ 2020266864
IČ DPH SK2020266864
Dátum vzniku 11 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MACRO
V záhradách 1
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 359 255 €
Zisk 75 297 €
Aktíva 3 646 067 €
Vlastný kapitál 1 352 758 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@sparks.sk
Phone(s) 0248211224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,490,165
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,297,092
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,297,092
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 226,578
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,963,869
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,635
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 71,838
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 172
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,184,604
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 710
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 710
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 252,653
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 251,551
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251,551
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,102
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 931,241
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,050
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 928,191
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,469
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,100
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 7,369
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,490,165
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,421,515
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 358,494
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 358,494
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 511,384
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 35,849
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,849
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 440,491
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 440,491
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,297
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,016,572
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 443
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 443
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,016,129
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,329
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,329
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,980,233
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 193
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 851
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,064
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,459
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 52,078
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,661
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 49,417
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 357,745
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 359,255
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 357,746
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,509
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 266,078
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,235
D. Služby (účtová skupina 51) 41,143
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,927
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,287
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,073
4. Sociálne náklady (527, 528) 567
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,653
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 167,520
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 167,520
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,390
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,210
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93,177
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 308,368
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 85
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 85
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 85
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 599
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 599
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -514
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,663
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,366
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,366
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015