Vytvoriť faktúru

BISTRO Nejedlého - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BISTRO Nejedlého
IČO 35704896
DIČ 2021396553
IČ DPH SK2021396553
Dátum vzniku 12 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BISTRO Nejedlého
Nejedlého 4
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 121 338 €
Zisk -18 470 €
Aktíva 124 067 €
Vlastný kapitál -57 178 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264461310
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 70,420
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 70,420
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,403
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,570
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,488
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 93,990
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -99,019
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -87,520
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,470
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 193,009
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,135
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 191,624
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,125
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,655
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,450
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 161,394
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 121,338
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,893
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 54,256
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,938
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 751
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 136,363
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 22,089
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 32,992
C. Služby (účtová skupina 51) 14,427
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 51,404
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,898
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,615
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 938
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,025
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,579
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,485
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,485
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,485
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,510
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,470
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016