Vytvoriť faktúru

XYLO Nábytok - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno XYLO Nábytok
IČO 35704900
DIČ 2020240926
IČ DPH SK2020240926
Dátum vzniku 05 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo XYLO Nábytok
Hamuliakovo 2002
90043
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 457 €
Zisk -2 133 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245520719
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,915
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,915
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,915
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,720
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,677
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,789
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,635
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,642
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 755
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 380
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,133
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,993
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 307
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,686
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 387
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 226
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,536
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,537
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,457
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,057
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,150
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 250
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,546
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 4,456
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,994
C. Služby (účtová skupina 51) 1,049
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,121
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 358
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,175
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 393
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,089
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,708
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 84
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,173
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015