Vytvoriť faktúru

PREFIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PREFIS
IČO 35704977
DIČ 2020227121
IČ DPH SK2020227121
Dátum vzniku 12 Decembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PREFIS
Metodova 7
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 607 493 €
Zisk 683 438 €
Aktíva 1 040 302 €
Vlastný kapitál 103 918 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.prefis.sk/
Phone(s) +421255560344, +421255560050, +421255560047, +421255560048
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,543,607
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,520,273
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 209,232
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 201,782
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201,782
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 971
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,479
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,311,041
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,348
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,302,693
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,310
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,310
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,543,607
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 787,356
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,864
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,864
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,780
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,780
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 61,614
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 61,614
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 683,438
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 668,451
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,125
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,120
12. Odložený daňový záväzok (481A) 5
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 637,193
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 269,989
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269,989
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 136,946
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,669
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,258
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 197,331
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 30,133
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 30,133
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 87,800
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 87,800
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,613,885
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,607,493
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,599,232
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,958
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,303
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,730,356
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,052
D. Služby (účtová skupina 51) 1,176,622
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 500,273
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 370,859
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 122,081
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,333
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 572
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,418
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,418
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,500
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,919
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 877,137
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,398,558
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,392
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 703
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 703
XII. Kurzové zisky (663) 5,689
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,202
O. Kurzové straty (563) 1,357
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 845
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,190
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 881,327
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 197,889
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 199,166
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,277
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 683,438
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016