Vytvoriť faktúru

Druhá strategická - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Druhá strategická
IČO 35705027
DIČ 2020969456
IČ DPH SK2020969456
Dátum vzniku 13 Decembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Druhá strategická
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 812 472 €
Zisk -317 599 €
Aktíva 50 053 001 €
Vlastný kapitál 26 314 291 €
Kontaktné informácie
Email druha.strategicka@harvard.sk
Phone(s) 0258246211, 0253415527, 0258246225
Mobile phone(s) +421903736911, +421903769115, 0918968795
Fax(es) 0253415527
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,634,685
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,981,684
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,643
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 9,643
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 85,738
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,175
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,331
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,232
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 13,886,303
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,290,671
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 446,878
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 1,148,754
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,648,355
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 204
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 204
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 23,120
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 23,120
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,102,045
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,073,287
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,963
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,019
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 986,305
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 22,880,611
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,451
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,094,696
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 488,851
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 488,851
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,135
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,275
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,860
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,646
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 329
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,439
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,878
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,634,685
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,468,602
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,941,180
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,941,180
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,874,853
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,386,002
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 488,851
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 865,232
2. Ostatné fondy (427, 42X) 865,232
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -13,484,718
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -13,501,315
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 16,597
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,410,346
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,410,346
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -317,599
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,400,151
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,413
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,360
12. Odložený daňový záväzok (481A) 53
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,277
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,277
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,309,081
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,194,650
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,753
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 110,676
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,082,221
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 50,077
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,350
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,330
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,674
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,343
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,977
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,366
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,065,037
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 765,932
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 765,932
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,113,356
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 812,472
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 512,385
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 47,933
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 252,154
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 980,718
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,647
D. Služby (účtová skupina 51) 417,118
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 419,995
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 305,247
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 13,176
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 97,362
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,210
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,995
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,729
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,729
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 12,541
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -42,876
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107,569
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -168,246
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 79,620
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 671,999
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 600,971
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 469,030
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 131,941
XII. Kurzové zisky (663) 71,028
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 840,851
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -111,714
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 804,308
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 77
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 804,231
O. Kurzové straty (563) 147,698
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 559
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -168,852
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -337,098
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -19,499
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -22,379
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -317,599
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
 • IČO:35705027 DIČ: 2020969456 IČ DPH: SK2020969456
 • Sídlo: Druhá strategická, Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Šnegoň člen Lotyšská 10 Bratislava 821 06 29.06.2016
  Mgr. Juraj Široký, MBA predseda Strmý vŕšok 137 Bratislava 841 06 28.06.2013
  Ing. Adriana Matysová člen Partizánska 7 Svätý Jur 900 21 19.06.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šnegoň - člen predstavenstva Lotyšská 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 29.06.2016
   05.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Matysová - člen Partizánska 7 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.06.2014
   23.07.2013Nové predmety činnosti:
   správa registratúry
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Široký , MBA - predseda predstavenstva Strmý vŕšok 137 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 28.06.2013
   23.08.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 27/B Bratislava 831 04
   13.12.1996Nové obchodné meno:
   Druhá strategická, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo