Vytvoriť faktúru

SEGUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEGUM
IČO 35705221
DIČ 2020264906
IČ DPH SK2020264906
Dátum vzniku 18 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEGUM
Viedenská cesta 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 665 625 €
Zisk 65 €
Aktíva 1 117 482 €
Vlastný kapitál 593 971 €
Kontaktné informácie
Email info@segum.eu
Phone(s) 0346513588, 0346285247
Fax(es) 0346513488
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,111,926
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 724,196
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 325
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 325
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 723,871
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 90,343
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 469,397
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 153,713
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 10,418
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 381,670
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 227,130
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 155,990
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,650
3. Výrobky (123) - /194/ 36,323
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,167
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 797
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 797
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 797
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 115,314
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 115,314
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,314
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,429
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,420
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 35,009
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,060
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,689
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,371
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,111,926
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 594,036
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,793
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,793
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,369
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,369
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 536,809
2. Ostatné fondy (427, 42X) 536,809
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 65
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 517,890
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 115,875
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 104,310
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,565
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 237,714
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 77,923
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,923
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,543
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,610
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,219
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 85,419
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,072
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,072
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 160,229
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,562,512
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,665,625
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 123,289
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,433,882
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,341
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 15,287
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 69,713
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,939
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,174
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,650,939
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 84,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 911,882
D. Služby (účtová skupina 51) 139,215
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 376,867
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 269,769
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 94,769
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,329
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,299
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 106,678
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 106,678
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,827
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 899
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,031
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,686
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 512,174
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 129
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,875
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,164
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,164
O. Kurzové straty (563) 2,666
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,045
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,740
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,946
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 65
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705221 DIČ: 2020264906 IČ DPH: SK2020264906
 • Sídlo: SEGUM, Viedenská cesta 5, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anton Chvála riaditeľ Bajkalská 12188/5A Bratislava- Nové Mesto 831 04 22.04.2009
  Ing. Peter Chvála Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09 29.11.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Anton Chvála 9 959 € (20%) Bajkalská 12188/5A Bratislava- Nové Mesto 831 04
  Ing. Peter Chvála 19 916 € (40%) Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09
  Oľga Chválová 9 959 € (20%) Bajkalská 12188/5A Bratislava-Nové Mesto 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2013Noví spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Nevská 8378/3 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06
   24.05.2012Nové obchodné meno:
   SEGUM s. r. o.
   23.05.2012Zrušené obchodné meno:
   SEGUM invest s.r.o.
   24.05.2011Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   reklamné a marketingové služby
   fotografické služby
   22.04.2009Noví spoločníci:
   Oľga Chválová Bajkalská 12188/5A Bratislava-Nové Mesto 831 04
   Ing. Peter Chvála Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09
   Ing. Anton Chvála Bajkalská 12188/5A Bratislava-Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Chvála - riaditeľ Bajkalská 12188/5A Bratislava- Nové Mesto 831 04
   Ing. Peter Chvála Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09 Vznik funkcie: 29.11.2004
   21.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topolova 1224/8 Senica 905 01
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory 831 07
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Chvála - riaditeľ Topoľova 1224 Senica
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory Vznik funkcie: 29.11.2004
   16.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topolova 1224/8 Senica 905 01
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory 831 07
   15.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   08.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory Vznik funkcie: 29.11.2004
   07.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Halaj , PhD. 305 Korytárky
   28.10.2003Nové predmety činnosti:
   výroba čalúnených výrobkov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   27.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   12.12.2001Nové obchodné meno:
   SEGUM invest s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Miroslav Halaj , PhD. 305 Korytárky
   11.12.2001Zrušené obchodné meno:
   S.G. INVEST s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
   Zrušeny spoločníci:
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.04.2001Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   09.04.2001Zrušené sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 811 08
   06.07.1998Nové sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami /gumokokos/
   výroba a šitie matracov z čaluníckych materiálov
   výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
   Noví spoločníci:
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   05.07.1998Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topoľová 1224 Senica
   30.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topoľová 1224 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Chvála - riaditeľ Topoľova 1224 Senica
   29.10.1997Zrušeny spoločníci:
   E. - L. MANAGERING, s.r.o IČO: 17 327 202 Gorkého 5 Bratislava
   SEGUM s.r.o IČO: 31 586 911 Železničná 355 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Chvála Topoľova 1224 Senica
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   S.G. INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   E. - L. MANAGERING, s.r.o IČO: 17 327 202 Gorkého 5 Bratislava
   SEGUM s.r.o IČO: 31 586 911 Železničná 355 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Chvála Topoľova 1224 Senica