Vytvoriť faktúru

I. E. systems - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno I. E. systems
IČO 35705337
DIČ 2020972217
IČ DPH SK2020972217
Dátum vzniku 18 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I. E. systems
Galvaniho 6
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 905 223 €
Zisk 43 010 €
Aktíva 492 118 €
Vlastný kapitál 49 307 €
Kontaktné informácie
Email milan.juraska@gmail.com
Phone(s) 0903828468
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 45,393
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 45,393
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,393
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,325,959
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 310
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 473,594
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 791,305
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,237
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,371,352
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 134,359
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 84,046
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 43,010
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,236,993
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 98
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 102,477
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,072,962
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,067,781
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,353
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,828
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 61,456
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,905,223
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,419,957
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 469,401
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,250
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,615
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,817,392
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,262,789
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,965
C. Služby (účtová skupina 51) 502,324
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,168
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,423
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 17,088
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,974
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,661
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 87,831
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 114,280
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 19,225
X. Výnosové úroky (662) 10,741
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 8,484
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 48,295
M. Nákladové úroky (562) 34,292
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,003
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -29,070
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 58,761
P. Daň z príjmov (591, 595) 15,751
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 43,010
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016