Vytvoriť faktúru

TELEKOM SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELEKOM SERVIS
Stav Zrušená
IČO 35705477
DIČ 2020240970
IČ DPH SK2020240970
Dátum vzniku 20 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELEKOM SERVIS
Pluhová 1A
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 189 €
Zisk 3 873 €
Aktíva 177 882 €
Vlastný kapitál 65 308 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244373934, 0245926557
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 96,240
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,210
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,210
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,210
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,534
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,053
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 797
4. Zvieratá (124) - /195/ 200
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,968
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,968
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,968
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 72,453
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 72,453
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,453
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,060
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,338
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,722
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 496
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 281
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 215
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 96,240
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,181
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 938
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 938
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 57,731
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 57,731
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,873
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,059
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,241
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,053
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,600
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,453
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,830
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,997
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,859
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,436
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,818
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,818
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 168,030
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,189
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 168,030
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 159
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,630
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,010
D. Služby (účtová skupina 51) 69,919
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,188
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,057
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,386
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,745
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 397
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,245
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,245
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 871
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,559
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,101
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 498
O. Kurzové straty (563) 12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 486
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -497
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,062
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,189
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,189
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,873
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
 • IČO:35705477 DIČ: 2020240970 IČ DPH: SK2020240970
 • Sídlo: TELEKOM SERVIS, Pluhová 1A, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2014Nové predmety činnosti:
   projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.2014Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   dodávka a montáž počítačových sietí
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení, dodávka a montáž monitorovacích zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   montáže a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete:
   1. pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení JTS (optických a metalických) vrátane nadväzujúcich kabelových vedení a súborov
   2. montáž, servis a meranie analógových a digitálnych telefónnych ústrední
   3. montáž, servis a meranie analógových a digitálnych systémov prenosu signálov
   staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby)
   prenájom telekomunikačných zariadení
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (obstarávateľské služby spojené s prenájmom)
   elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
   fotografické služby
   zhotovovanie web stránok
   grafický desing
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Číková Grasalkovičova 19 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 05.06.2008
   25.09.2008Nové predmety činnosti:
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   28.06.2008Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   zhotovovanie web stránok
   grafický desing
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Číková Grasalkovičova 19 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 05.06.2008
   06.02.2007Nové sidlo:
   Pluhová 1A Ivanka pri Dunaji 900 28
   05.02.2007Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 3 831 04
   29.06.2005Nové predmety činnosti:
   elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
   16.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bezák Hurbanova 14 Ivánka pri Dunaji 900 28
   15.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bezák Hurbanova 14 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec
   20.11.2002Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 3 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bezák Hurbanova 14 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Bezák Hurbanova 14 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 23.10.2002
   19.11.2002Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   MIPOT, s.r.o. IČO: 31 408 940 Ružová dolina 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec
   Ing. Imrich Valach Kúpeľná 581 Šintava 925 51
   25.01.2000Nové predmety činnosti:
   staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby)
   prenájom telekomunikačných zariadení
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (obstarávateľské služby spojené s prenájmom)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Imrich Valach Kúpeľná 581 Šintava 925 51
   24.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.01.1999Nové predmety činnosti:
   montáže a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete:
   1. pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení JTS (optických a metalických) vrátane nadväzujúcich kabelových vedení a súborov
   2. montáž, servis a meranie analógových a digitálnych telefónnych ústrední
   3. montáž, servis a meranie analógových a digitálnych systémov prenosu signálov
   Noví spoločníci:
   MIPOT, s.r.o. IČO: 31 408 940 Ružová dolina 6 Bratislava
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MIPOT, s.r.o. IČO: 31 408 940 Ružová dolina 6 Bratislava
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   TELEKOM SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   dodávka a montáž počítačových sietí
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení, dodávka a montáž monitorovacích zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   MIPOT, s.r.o. IČO: 31 408 940 Ružová dolina 6 Bratislava
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec