Vytvoriť faktúru

Slovenská plavba a prístavy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenská plavba a prístavy
IČO 35705671
DIČ 2020249275
IČ DPH SK2020249275
Dátum vzniku 01 Januára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenská plavba a prístavy
Horárska 12
81524
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 727 204 €
Zisk 4 390 817 €
Aktíva 87 780 217 €
Vlastný kapitál 77 901 317 €
Kontaktné informácie
Email spap@spap.sk
Phone(s) 0258271111
Fax(es) 0258271114
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 94,439,275
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 72,593,826
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 39,916
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 22,698
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 16,586
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 632
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 50,361,438
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 387,333
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,680,294
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,970,673
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 74,782
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 87,856
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 160,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 22,192,472
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,534,361
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,877,155
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 18,780,956
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,017,820
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,152,672
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,150,151
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,521
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 16,939
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 16,939
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,939
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,055,498
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,670,641
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,511
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 302,493
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,340,637
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 300,494
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,084,363
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,792,711
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,115
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,778,596
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 827,629
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,918
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 318,625
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 506,086
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,439,275
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 85,763,226
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 64,906,935
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 64,906,935
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,375,863
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,375,863
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -3,885,074
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,359,839
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -5,244,913
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,974,685
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,974,685
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,390,817
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,022,624
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,974,569
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 78,077
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,884
12. Odložený daňový záväzok (481A) 5,884,608
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,709,034
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 972,541
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,098
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 886,443
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 217,042
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 141,061
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,871
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 289,519
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 339,021
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 140,223
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 198,798
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 653,425
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 331,243
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 322,182
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,248,384
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,727,204
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,976,750
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,271,634
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 815,680
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 663,140
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,770,837
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,781,848
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,471,242
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 5,676
D. Služby (účtová skupina 51) 8,090,782
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,013,637
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,540,009
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 35,850
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,166,238
4. Sociálne náklady (527, 528) 271,540
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 610,570
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,549,876
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,549,876
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 386,677
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 65,843
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 794,686
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,956,367
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,898,836
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 936,122
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 877,090
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 18,239
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 858,851
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 48,480
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 48,480
XII. Kurzové zisky (663) 10,469
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 83
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,557
O. Kurzové straty (563) 2,635
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,922
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 914,565
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,870,932
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -1,519,885
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 547,209
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,067,094
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,390,817
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016