Vytvoriť faktúru

UNIPLAST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIPLAST
IČO 35705698
DIČ 2020227099
IČ DPH SK2020227099
Dátum vzniku 01 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIPLAST
Vajnorská 140
83298
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 131 224 €
Zisk 329 258 €
Aktíva 5 394 621 €
Vlastný kapitál 1 985 166 €
Kontaktné informácie
Email uniplast@uniplast.sk
Webová stránka http://www.uniplast.sk
Phone(s) +421244457775, +421244460957
Fax(es) 0244460956
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,340,594
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 983,379
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 983,379
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 62,807
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 860,330
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,225
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,017
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,347,647
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 400,511
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 137
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 400,374
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,475,074
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,675,564
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,675,564
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 799,510
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 472,062
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,572
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 459,490
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,568
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,568
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,340,594
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,518,092
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 149,373
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 149,373
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,193
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,395
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,395
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,707,774
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,707,774
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 309,099
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 309,099
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 329,258
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,822,502
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,010
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,529
12. Odložený daňový záväzok (481A) 9,481
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 483,349
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 330,717
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,717
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,218
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,248
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,179
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,987
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,740
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,740
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,326,403
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 38,127,882
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,131,224
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37,398,363
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 729,519
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,342
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,602,947
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 35,967,864
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 107,527
D. Služby (účtová skupina 51) 683,354
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 486,449
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 395,389
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 84,188
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,872
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 50,168
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 137,791
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 137,791
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169,794
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 528,277
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,369,137
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 67
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52,249
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 37,964
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 37,964
O. Kurzové straty (563) 214
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,071
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 476,095
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 146,837
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 147,176
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -339
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 329,258
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016