Vytvoriť faktúru

TIS PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIS PLUS
Stav Zrušená
IČO 35705752
DIČ 2021480527
IČ DPH SK2021480527
Dátum vzniku 18 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIS PLUS
Drieňová 33
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 172 242 €
Zisk -26 789 €
Aktíva 235 554 €
Vlastný kapitál 57 416 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948177122, +421905605671
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 83,160
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 83,160
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,495
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,723
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33,312
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,229
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 121,883
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,870
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 53,357
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,789
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 88,013
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 86,493
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,471
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 310
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 66,712
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,520
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 172,242
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 123,550
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -33
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 41,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,225
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 197,163
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,450
C. Služby (účtová skupina 51) 50,441
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,439
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,669
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 58,261
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 5,898
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,005
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,921
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,626
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 761
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 548
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 213
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -759
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,680
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,109
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,789
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
 • IČO:35705752 DIČ: 2021480527 IČ DPH: SK2021480527
 • Sídlo: TIS PLUS, Drieňová 33, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.2016Zrušené obchodné meno:
   TIS PLUS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drieňová 33 Bratislava 821 01
   17.02.2010Nové sidlo:
   Drieňová 33 Bratislava 821 01
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   TIS PLUS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným