Vytvoriť faktúru

JAGA GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JAGA GROUP
IČO 35705779
DIČ 2020265258
IČ DPH SK2020265258
Dátum vzniku 17 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAGA GROUP
Imricha Karvaša 2
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 093 558 €
Zisk 436 006 €
Aktíva 2 048 742 €
Vlastný kapitál 569 297 €
Kontaktné informácie
Email knihkupectvo@jaga.sk
Webová stránka http://www.jaga.sk;http://www.svetknih.sk
Phone(s) +421252925989, +421250200200
Mobile phone(s) +421903254121
Fax(es) 0250200210
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,196,606
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 138,661
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 138,660
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 211
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 138,449
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,010,718
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 263,519
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,235
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 7,188
3. Výrobky (123) - /194/ 226,258
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,838
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 185,859
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 181,205
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,654
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 996,149
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 729,770
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 729,770
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 111,506
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 154,873
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 565,191
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,051
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 557,140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 47,227
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,353
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 38,874
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,196,606
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 444,405
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,635
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,635
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 764
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 764
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 436,006
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,465,438
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,283
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 3,086
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 3,086
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 6,826
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,160
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,211
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 424
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 424
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,438,685
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 153,340
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,340
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,268,950
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,533
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,803
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,059
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,046
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,046
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 286,763
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 116,937
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 169,826
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,820,170
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,093,558
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 49,810
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 413,105
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,320,548
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 300,883
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,212
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,553,092
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 39,546
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 376,028
D. Služby (účtová skupina 51) 1,862,402
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 183,652
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 127,407
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,500
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,784
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,961
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,936
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 52,366
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 52,366
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 11,269
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,893
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 540,466
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 806,370
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36,708
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 36,558
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 36,558
XII. Kurzové zisky (663) 150
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,878
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 437
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 437
O. Kurzové straty (563) 6,303
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,138
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,830
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 567,296
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 131,290
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 135,035
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,745
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 436,006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015