Vytvoriť faktúru

F.G. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.G.
IČO 35705973
DIČ 2020240948
IČ DPH SK2020240948
Dátum vzniku 08 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.G.
Beckovská 38
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 180 €
Zisk 2 075 €
Aktíva 10 378 €
Vlastný kapitál -3 678 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 499
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 499
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 499
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,458
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,215
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 858
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,385
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,957
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,603
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,649
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,075
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,560
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -92
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,652
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,932
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,034
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,984
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,702
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 44,180
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 43,380
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 40,072
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,122
C. Služby (účtová skupina 51) 13,889
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,753
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 202
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,180
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 926
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,108
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,369
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 549
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 549
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,622
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 120
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,502
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,073
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,035
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,075
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705973 DIČ: 2020240948 IČ DPH: SK2020240948
 • Sídlo: F.G., Beckovská 38, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06 08.01.1997
  Ing. Mária Reháčková ul. Pri Šajbách 30 Bratislava 831 06 07.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dagmar Gelingerová 3 320 € (50%) Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
  Ing. Mária Reháčková 3 320 € (50%) ul. Pri Šajbách 30 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Mária Reháčková ul. Pri Šajbách 30 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Reháčková ul. Pri Šajbách 30 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.12.2009
   08.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 08.01.1997
   07.04.2004Nové sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   06.04.2004Zrušené sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   17.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 08.01.1997
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 08.01.1997
   16.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06
   04.10.1999Noví spoločníci:
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06
   03.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   20.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   F.G., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06