Vytvoriť faktúru

GISS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GISS
IČO 35705990
DIČ 2020209609
IČ DPH SK2020209609
Dátum vzniku 08 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GISS
Saratovská 26/B
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 363 544 €
Zisk 21 521 €
Aktíva 87 612 €
Vlastný kapitál 42 534 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.giss.sk
Phone(s) +421264531267
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 116,045
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,449
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,449
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,449
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 89,848
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,086
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,061
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,061
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 74,762
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,141
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 62,621
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,748
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,748
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,045
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,056
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 36,130
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,009
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,009
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,244
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,244
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,521
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,802
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,068
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,068
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,100
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,973
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,973
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,506
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 877
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,536
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,208
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,634
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,634
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 187
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 187
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 183,522
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 363,544
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 183,521
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 178,612
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,411
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 333,772
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 178,825
D. Služby (účtová skupina 51) 85,991
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 55,697
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 39,129
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,176
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,392
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,050
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,196
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,196
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -3,987
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,772
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -81,295
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,311
O. Kurzové straty (563) 765
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 546
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,309
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,463
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,942
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,942
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,521
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015