Vytvoriť faktúru

BioCompacT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BioCompacT
IČO 35706201
DIČ 2020265148
IČ DPH SK2020265148
Dátum vzniku 09 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BioCompacT
Na piesku 6
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 714 463 €
Zisk 55 286 €
Aktíva 1 962 731 €
Vlastný kapitál 970 266 €
Kontaktné informácie
Email biocompact@biocompact.sk
Phone(s) 0243422373, 0243410667, 0243410668, 0243410669, 0243410670
Fax(es) 0243295202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,486,437
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 399,037
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 399,037
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 78,657
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 308,477
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,903
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,084,500
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 37
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 37
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 106,161
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 81,189
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,189
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 24,972
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 977,639
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 914,417
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 914,417
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 57,987
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,235
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 663
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 663
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,900
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,900
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,486,437
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 783,030
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,192
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,192
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 719,913
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 719,913
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,286
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 702,278
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,832
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,559
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 903
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,370
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 36,923
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 511,845
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 365,641
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 365,641
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 15,867
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,995
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,879
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,331
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,555
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 577
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,616
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,616
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 115,062
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,129
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,129
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,711,693
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,714,463
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,711,693
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,770
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,637,944
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,538
D. Služby (účtová skupina 51) 1,133,993
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 434,484
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 315,843
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 108,495
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,146
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,108
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 35,456
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 35,456
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -27,632
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,997
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,519
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 532,162
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,148
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,734
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,734
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,407
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,142
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,377
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,091
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,091
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,286
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015