Vytvoriť faktúru

EMM International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMM International
IČO 35706503
DIČ 2020217595
IČ DPH SK2020217595
Dátum vzniku 15 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMM International
Sekurisova 16
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 770 272 €
Zisk 128 309 €
Kontaktné informácie
Email emmi@inter.emm.sk
Webová stránka http://www.emminter.sk
Phone(s) +421265311915, +421265311884
Mobile phone(s) +421907778829
Fax(es) 0265311884
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,646,399
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 233,233
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,508
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,508
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 231,725
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 231,725
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,400,480
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 356,462
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 339,256
3. Výrobky (123) - /194/ 17,206
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 37,490
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 37,490
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,082,696
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 940,256
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 940,256
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 142,440
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,923,832
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,353
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,918,479
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,686
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,686
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,646,399
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,623,829
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 70,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 70,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,418,520
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,600,916
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -182,396
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 128,309
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,022,570
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 108,099
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 18,025
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 67,573
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,923
12. Odložený daňový záväzok (481A) 8,578
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 698,967
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 444,200
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 444,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 60,598
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 40,678
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,958
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64,533
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 215,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 215,504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,770,272
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,770,272
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,953
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,682,237
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 36,746
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,593
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,743
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,591,506
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,084
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,820,362
D. Služby (účtová skupina 51) 1,258,922
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,280,213
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 919,175
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 325,586
4. Sociálne náklady (527, 528) 35,452
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,810
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 109,167
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 109,167
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,948
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 178,766
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,643,568
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,875
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,820
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,820
XII. Kurzové zisky (663) 55
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,800
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,463
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,463
O. Kurzové straty (563) 272
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,065
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,925
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 171,841
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 43,532
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,984
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 17,548
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 128,309
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706503 DIČ: 2020217595 IČ DPH: SK2020217595
 • Sídlo: EMM International, Sekurisova 16, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Milly Hriňovská 7540/7 Bratislava 811 02 09.12.1999
  Ing. Ladislav Juran Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04 04.07.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Milly 49 000 € (70%) Hriňovská 7540/7 Bratislava 811 02
  Ing. Ladislav Juran 21 000 € (30%) Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.2014Noví spoločníci:
   Ing. Mária Milly Hriňovská 7 Bratislava 811 02
   07.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Katarína Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   10.05.2011Noví spoločníci:
   Katarína Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   09.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   20.10.2010Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   19.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb, - reklamná činnosť
   03.03.2010Nové predmety činnosti:
   hardvérové poradenstvo
   softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
   služby pri údržbe systémov (softvéru)
   poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
   poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
   služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
   montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
   návrh a optimalizácia informačných technológií
   údržba a oprava mechanických častí počítačov
   16.06.2009Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
   výroba elektronických zariadení
   montáž, oprava, údržba telekomunikačných zariadení
   výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
   opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
   15.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   základná odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   ďalšia odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   14.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.07.2008
   03.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 15.02.2000
   20.09.2006Nové sidlo:
   Sekurisova 16 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Milly Hriňovská 7540/7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.12.1999
   19.09.2006Zrušené sidlo:
   Pribišova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.12.1999
   29.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   28.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   07.10.2003Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalovanie, opravy a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (revízií), kontrol elektrickej požiarnej signalizácie pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu a zariadenia s napätím do 1 000 V.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   06.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.12.1999
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   27.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   26.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   05.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   04.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   26.01.2000Noví spoločníci:
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   25.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   13.10.1998Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (vrátane zariadení na evidenciu dochádzky)
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   25.06.1998Nové predmety činnosti:
   základná odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   ďalšia odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   EMM International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 8 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb, - reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02