Vytvoriť faktúru

DEMOSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEMOSTAV
IČO 35706562
DIČ 2020217881
IČ DPH SK2020217881
Dátum vzniku 15 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEMOSTAV
Poľovnícka 1710/66
90027
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 150 330 €
Zisk 28 089 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 425,414
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 202,933
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 202,933
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,953
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 147,522
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,458
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,815
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 87,896
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 84,831
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,831
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,065
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 129,919
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,785
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 121,134
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,666
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,666
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 425,414
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 408,253
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 873
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 873
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 372,652
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 372,652
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,089
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,161
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,161
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,009
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,009
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 305
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 410
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 460
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,977
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 150,330
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 150,326
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,110
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,409
D. Služby (účtová skupina 51) 36,644
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,504
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,188
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,316
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,173
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 47,055
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 47,055
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,325
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,220
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 107,273
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,221
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,221
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,209
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 36,011
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,922
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,922
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015