Vytvoriť faktúru

SNOWPRO Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SNOWPRO Slovakia
IČO 35706643
DIČ 2020264994
IČ DPH SK2020264994
Dátum vzniku 15 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SNOWPRO Slovakia
Senecká cesta 2/A
93101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 916 744 €
Zisk 97 514 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264360756
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 501,186
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 226,868
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 226,868
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 78,630
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 147,589
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 649
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 273,446
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 172,354
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 129,268
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,268
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43,086
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 101,092
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 39,602
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 61,490
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 872
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 872
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 501,186
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 314,027
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 13,522
2. Ostatné fondy (427, 42X) 13,522
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 196,020
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 196,020
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 97,514
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 187,159
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,536
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,536
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 148,731
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 78,756
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,756
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,680
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,304
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,991
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,835
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,835
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 19,057
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 916,744
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 607,803
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 305,301
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,640
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 782,441
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 110,796
D. Služby (účtová skupina 51) 129,383
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 511,883
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 251,488
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 150,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 91,142
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,253
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,647
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,421
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,421
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,311
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 134,303
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 672,925
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,844
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 140
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 140
O. Kurzové straty (563) 249
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,455
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,841
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 128,462
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 30,948
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 30,948
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 97,514
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015